Giới thiệu Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Băc Ninh

Chủ Nhật 01/02/2015 21:19

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BẮC NINH

Khóa II, Nhiệm kỳ 2012 – 2017

(Được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc  Ninh phê duyệt tại Quyết định

số 611/QĐ-UBND ngày 18/5/2012)

Chương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1: Tên gọi, biểu tượng, tư cách pháp nhân của Hiệp hội

 • Tên gọi tiếng Việt: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh.
 • Tên gọi tắt: Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Ninh.
 • Tên gọi tiếng Anh: Bac Ninh Small and Medium Enterprises Association.
 • Tên viết tắt bằng tiếng Anh: BNSMEA.
 • Biểu tượng của Hiệp hội: Lấy biểu tượng của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASMEA) làm biểu tượng.
 • Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Tài khoản số: 2600211000521.
 • Trụ sở của Hiệp hội đặt tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

           Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (gọi chung là các doanh nghiệp) có mục đích tập hợp, phối hợp, trao đổi liên kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp cũng như các cơ sở, cơ quan hữu quan, các tổ chức trong nước và ngoài nước nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo pháp luật của nhà nước góp phần thực hiện mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh." Hiệp hội là tổ chức đại diện làm cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan chức năng của Nhà nước trong mọi hoạt động, đồng thời tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, pháp luật nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và lợi ích của tỉnh, của quốc gia và các doanh nghiệp, doanh nhân.

Điều 3: Phạm vi hoạt động

           Hiệp hội hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ này. Hiệp hội chịu sự lãnh đạo, quản lý của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh.

          Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam và của Mật trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh.

Hiệp hội đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các thành viên trong khuôn khổ được pháp luật quy định.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 4: Hiệp hội có những chức năng sau:

 • Tập hợp các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, phối hợp hoạt động của các thành viên, lập diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin về các mặt sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khoa học, công nghệ, thị trường, chính sách,… giữa các doanh nghiệp và các doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, các tổ chức và các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước.
 • Hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư và hợp tác của các doanh nghiệp.
 • Đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong nước và quốc tế theo luật pháp hiện hành và hòa giải việc tranh chấp giữa các hội viên.
 • Giúp đỡ thành viên và giới doanh nghiệp học tập, nâng cao nghiệp vụ, trí thức và đạo đức kinh doanh.
 • Phát triển hội viên, hợp tác và tham gia là Hội viên các Hội, tổ chức quốc tế, khu vực và quốc gia theo quy định của pháp luật.
 • Vận động, giúp đỡ các doanh nghiệp chấp hành chủ trương chính sách của tỉnh Bắc Ninh và nhà nước.

Điều 5: Hiệp hội có nhiệm vụ sau:

 • Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin thương mại, pháp lý, kinh tế, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản lý cho các thành viên. Trao đổi thông tin, ý kiến giữa các doanh nghiệp với nhau, với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài.
 • Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hợp tác, thiết lập và phát triển mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước theo pháp luật hiện hành
 • Nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp để phản ánh, đề đạt với các cơ quan Nhà nước về những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh; là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước.
 • Tổ chức các hoạt động giải trí lành mạnh, tham quan du lịch, tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước và các hoạt động về giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp. Hội thảo, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước theo đúng quy định hiện hành.
 • Tổ chức các loại hình đào tạo thích hợp nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, khoa học, công nghệ cho các doanh nghiệp; khuyến khích giúp đỡ các tài năng kinh doanh, sản xuất.
 • Tuyên truyền, vận động, phát triển và kiện toàn công tác hội viên; xây dựng cơ sở vật chất, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với mục đích, chức năng, nhiêm vụ của Hiệp hội và pháp luật Nhà nước.
 • Phát động phong trào thi đua trong các doanh nghiệp.
 • Hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh Bắc Ninh và cả nước.

Điều 6Quyền hạn của Hiệp hội

 • Đại diện cho Hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và Hội viên. Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội, hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội.
 • Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề có liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.
 • Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.
 • Được lập quỹ và gây quỹ của Hiệp hội trên cơ sở hội phí của Hội viên, các nguồn thu từ hoạt động sản xuất – kinh doanh – dịch vụ theo quy định của pháp luật và hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đảm bảo kinh phí hoạt động.
 • Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.
 • Được tham gia ký kết và thực hiện các thỏa thuận với các tổ chức quốc tế, các hoạt động quốc tế theo quy định của Pháp luật.
 • Chủ trì phối hợp giữa các hội viên trong việc tìm kiếm, xây dựng và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.
 • Thành lập và giải thể các tổ chức của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 • Khen thưởng các Hội viên có thành tích trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ và thực hiện tốt Điều lệ của Hiệp hội

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 7: Điều kiện trở thành Hội viên

 • Mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tán thành Điều lệ và tự nguyện  tham gia, được Ban chấp hành Hiệp hội chấp nhận, hoặc mời đều có thể trở thành Hội viên của Hiệp hội.
 • Hội viên của Hiệp hội gồm: Hội viên chính thức, Hội viên liên kết, Hội viên danh dự .

          Hội viên chính thức: Là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Nhà nước đang sản xuất, kinh doanh, đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (kể cả văn phòng đại diện, chi nhánh thuộc các doanh nghiệp của các địa phương khác được phép hoạt động trên địa bàn Bắc Ninh), tự nguyện tham gia và tán thành Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp, được Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp chấp nhận.

          Hội viên liên kết: Là các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam đang hoạt động trên phạm vi cả nước tự nguyện tham gia, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, được Ban chấp hành Hiệp hội xem xét chấp nhận.

 Hội viên danh dự: Là cá nhân, tổ chức có uy tín, có khả năng và nhiệt tình đóng góp xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp và được Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp mời tham dự.

          Hội viên liên kết, Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như Hội viên chính thức của Hiệp hội, được biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội, không được bầu cử, ứng cử vào Ban chấp hành, ban kiểm tra Hiệp hội.

Điều 8: Thành viên tập thể

          Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hội ngành nghề, các doanh nghiệp khác sau khi thỏa thuận, tán thành Điều lệ và được Ban chấp hành Hiệp hội chấp nhận đều có thể trở thành thành viên tập thể của Hiệp hội.

Điều 9: Chấm dứt tư cách Hội viên

          Tư cách hội viên không còn giá trị nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động;
 • Giải thể hoặc phá sản;
 • Chết hoặc bị kết án;
 • Khi 3/4 số Ủy viên Ban chấp hành tán thành, do hội viên phạm một trong các nguyên nhân sau:

       + Hoạt động trái với mục đích của Hiệp hội, gây tổn hại đến uy tín hoặc tài chính của Hiệp hội;

       + Không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những Quy định, Nghị quyết của Hiệp hội;

 • Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Hiệp hội sau khi có đơn gửi Ban chấp hành;

          Hội viên bị chấm dứt tư cách tại khoản 4 điều 9 có quyền khiếu nại lên Đại hội Hiệp hội, quyết định của Đại hội là quyết định cuối cùng.

          Điều 10: Pháp nhân mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai hoặc nhiều hội viên của Hiệp hội, nếu không có yêu cầu khác, đương nhiên là hội viên của Hiệp hội.

Điều 11: Quyền lợi của Hội viên

 • Được sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh, dịnh vụ, nâng cao tri thức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế;
 • Được tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội do Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức;
 • Được nhận những thông tin, ấn phẩm thường kỳ do Hiệp hội Doanh nghiệp cung cấp và các thông tin chuyên đề khác theo yêu cầu của các hội viên, đồng thời được sử dụng các thông tin, ấn phẩm để tuyên truyền, giới thiệu tổ chức của mình ở trong và ngoài nước;
 • Được đề xuất, góp ý kiến và yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp thay mặt mình kiến nghị với các cơ quan hữu quan về các vấn đề kinh tế, xã hội liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
 • Được tham gia các Đại hội của Hiệp hội Doanh nghiệp, được thảo luận và biểu quyết các chương trình và kế hoạch hoạt động của Hiệp hội;
 • Được đề cử hoặc ứng cử vào Ban chấp hành của Hiệp hội và Ban kiểm tra Hiệp hội nếu là hội viên chính thức;
 • Được xin ra khỏi hiệp hội Doanh nghiệp khi thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia nữa.

Điều 12Nghĩa vụ của Hội viên

 • Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ và Nghị quyết của Hiệp hội Doanh nghiệp;
 •  Đóng Hội phí hàng năm theo đúng hạn và mức do Hiệp hội quy định. Hội viên danh dự không phải đóng hội phí;
 • Cung cấp các thông tin, tài liệu, ý kiến phục vụ cho các hoạt động của Hiệp hội;
 •  Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của Hiệp hội Doanh nghiệp nhằm góp phần làm cho Hiệp hội Doanh nghiệp phát triển;
 • Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh;
 • Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Ban chấp hành ủy quyền.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 13: Tổ chức của Hiệp hội Doanh nghiệp bao gồm

 • Đại hội toàn thể Hội viên hoặc Đại hội đại biểu;
 • Ban chấp hành Hiệp hội;
 • Ban thường vụ Hiệp hội, gồm: Chủ tịnh, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên, cử thường trực Hiệp hội;
 • Ban kiểm tra Hiệp hội;
 • Văn phòng và các Ban chuyên môn của Hiệp hội;
 • Hội cấp huyện, Hội nghề nghiệp, câu lạc bộ doanh nhân
 • Chi hội cơ sở
 • Văn phòng đại diện
 • Các tổ chức trực thuộc Hiệp hội

Điều 14: Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội

          Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng giữa các hội viên.

          Các cơ quan của Hiệp hội hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách thiểu số phục tùng đa số.

          Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ chỉ có giá trị và hợp lệ khi được trên 50% số người tham dự theo quy định của pháp luật và theo quy định của Điều lệ Hiệp hội đồng ý.

Điều 15: Đại hội nhiệm kỳ (Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu) và Hội nghị thường niên

           Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội, do Ban chấp hành Hiệp hội triệu tập năm (05) năm một lần với sự tham gia của trên 50% số đại biểu triệu tập.

Đại hội có nhiệm vụ:

 • Thông qua báo cáo về hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ qua;
 • Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ tới;
 • Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Hiệp hội;
 • Bầu ban chấp hành của Hiệp hội;
 • Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng về hoạt động của Hiệp hội;

          Hội nghị thường niên được tổ chức một (01) năm một lần để tổng kết đánh giá hoạt động của Hiệp hội trong năm.

Điều 16: Đại hội bất thường

           Đại hội bất thường được triệu tập theo quyết định của Ban thường vụ Hiệp hội khi có ít nhất 2/3 số ủy viên BCH hoặc quá nửa số hội viên chính thức đề nghị.

Đại hội có nhiệm vụ:

 • Thông qua báo cáo về hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ qua.
 • Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ tới.
 • Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Hiệp hội:
 • Bầu ban chấp hành của Hiệp hội:
 • Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng về hoạt động của Hiệp hội.

Điều 17: Nguyên tắc biểu quyết của Hiệp hội

           Khi triệu tập Đại hội, Ban chấp hành phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và gửi thư mời Hội viên chậm nhất 10 ngày trước ngày dự định Đại hội.

           Nghị quyết của Đại hội được lấy biểu quyết theo đa số hội viên có mặt tại Đại hội

           Riêng đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng sau đây thì phải được 2/3 số Hội viên của Hiệp hội có mặt tán thành:

 • Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ;
 • Bãi miễn một số thành viên trong Ban chấp hành Hiệp hội, Ban thường vụ Hiệp hội;
 • Giải thể và thanh lý tài sản.

Điều 18: Hiệp hội tự giải thể

          Ngoài trường hợp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định buộc giải thể, Hiệp hội chỉ tự giải thể trong trường hợp có từ trên 1/2 trở lên số đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua. Nghị quyết này còn phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sau khi đã thanh toán công nợ và thanh lý tài sản của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Điều 19Ban chấp hành Hiệp hội

           Ban chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

          Số lượng ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội do Đại hội quy định. Ban chấp hành Hiệp hội do Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội Đại biểu bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc giơ tay. Người đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu hợp lệ. Trong trường hợp cần thiết, có thể có 1 số Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội do Ban thường vụ Hiệp hội mời bổ sung theo quy định của Điều lệ này nhưng không được quá 20% số ủy viên Ban chấp hành tại thời điểm bổ sung.

           Ban chấp hành Hiệp hội quyết định công việc theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyền quyết định thuộc về Chủ tịch Hiệp hội.

          Ủy viên Ban chấp hành phải là người có tâm huyết với Hiệp hội, có trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe để gánh vác nhiệm vụ được Hiệp hội giao.

          Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội là đại diện tổ chức pháp nhân do về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác cũng của tổ chức pháp nhân đó và vẫn là ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội. Trường hợp này phải báo Ban thường trực Hiệp hội trước 30 (ba mươi) ngày và người thay thế phải được trên 50% số Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội đồng ý.

Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội là 05 (năm) năm.

Điều 20: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành

 • Tổ chức thực hiện Điều lệ và các nghị quyết của Đại hội Hiệp hội;
 • Quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng năm của Hiệp hội, quy định hội phí và lệ phí;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn của hiệp hội. Quyết định bổ sung ủy viên Ban chấp hành. Số lượng ủy viên bổ sung không quá 1/3 số ủy viên do Đại hội bầu ra;
 • Quyết định xin gia nhập các tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật;
 • Bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch và tổng thư ký của Hiệp hội;
 • Giám sát công việc của Ban thường vụ và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội;
 • Công nhận hoặc hủy bỏ tư cách hội viên;
 • Chuẩn bị và thông qua các văn kiện trình bày trước Đại hội, quy chế hoạt động của Ban chấp hành;
 • Quyết định mời các tổ chức, cá nhân làm hội viên danh dự;

-  Triệu tập Đại hội Hiệp hội.

Điều 21: Nguyên tắc hoạt động của Ban chấp hành

           Ban chấp hành Hiệp hội họp định kỳ sáu (06) tháng một lần vào những năm không có Đại hội hoặc có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch hoặc ít nhất 2/3 tổng số Ủy viên Ban chấp hành, hoạt động theo quy chế được Đại hội thông qua.

           Các quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 22. Ban thường vụ Hiệp hội

           Lãnh đạo công tác của Hiệp hội, các Hội cấp huyện và các tổ chức trực thuộc là Ban thường vụ Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên do Ban chấp hành bầu ra.

Chủ tịch là người đại diện cho Hiệp hội và Ban chấp hành và là người đứng đầu Ban thường vụ.

           Các Phó chủ tịch là người giúp Chủ tịch điều hành chung và được Chủ tịch phân công trách nhiệm trong một số lĩnh vực công tác cụ thể.

Phó chủ tịch thường trực thay mặt Chủ tịch lãnh đạo Hiệp hội khi Chủ tịch đi vắng.

Tổng thư ký là người giúp Chủ tịch điều phối hoạt động của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội và được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.

             Ban thường vụ Hiệp hội cử thường trực Hiệp hội tõ 3 ®Õn 5: Chủ tịch Hiệp hội, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội và Phó chủ tịch - Tổng thư ký Hiệp hội.

Điều 23:Ban thường vụ có các nhiệm vụ sau:

 • Tổ chức các công việc do Ban chấp hành đề ra:
 • Xây dựng và điều hành các cơ quan chuyên trách và các tổ chức trực thuộc. Bổ nhiệm và bãi nhiễm Phó Tổng thư ký, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách và Giám đốc các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.
 • Đề xuất với Ban chấp hành về việc mời các tổ chức, cá nhân làm hội viên danh dự, mời tham gia các ủy ban do Ban chấp hành thành lập. Ban chấp hành ủy nhiệm cho Ban thường vụ giải quyết một số nhiệm vụ đột xuất giữa hai kỳ họp. Ban thường vụ có nhiệm vụ báo cáo trước Ban chấp hành về thực hiện nhiệm vụ công tác của mình. Quy chế hoạt động của Ban thường vụ do Ban chấp hành quyết định.
 • Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chấp hành.
 • Tập hợp các thông tin mới, nghiên cứu, đề xuất cùng Ban chấp hành giải quyết.

Điều 24: Ban kiểm tra Hiệp hội

           Ban kiểm tra Hiệp hội gồm 05 (năm) thành viên, có trưởng ban và phó ban do Ban chấp hành bầu với nhiệm kỳ 05 (năm) năm. Trưởng ban kiểm tra điều hành công việc của Ban.

           Ban kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động của Hiệp hội và hội viên về thực hiện Điều lệ, thực hiện Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành, của ban thường vụ và làm báo cáo kiểm tra trước Ban chấp hành và trước Đại hội.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra do Ban th­êng vô quyết định.

Điều 25: Thành lập các đơn vị trực thuộc Hiệp hội

          1. Ban chấp hành Hiệp hội thành lập các Hội cấp huyện, Hội nghề nghiệp, các chi hội, văn phòng đại diện, các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc.

            2. Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định thành lập các Hội cấp huyện, Hội nghề nghiệp, các chi hội, văn phòng đại diện, các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội.

            3. Các hội cấp huyện, Hội nghề nghiệp, các chi hội, văn phòng đại diện, các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc hoạt động theo quy chế hoạt động đã được phê duyệt và Điều lệ Hiệp hội.

  Chương V

TÀI CHÍNH

Điều 26: Kinh phí của Hiệp hội có những nguồn thu sau đây

 • Hội phí hàng năm của hội viên;
 • Các khoản thu từ các hoạt động của Hiệp hội và các tổ chức trực thuộc mang lại;
 • Các khoản tài trợ, giúp đỡ của Nhà nước;
 • Các nguồn thu do các cá nhân , doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, đóng góp cho hiệp hội;
 • Các nguồn thu hợp pháp khác.

           Điều 27: Sử dụng kinh phí của Hiệp hội theo yêu cầu hoạt động của Hiệp hội, theo quy định của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh, phù hợp với quy định của nhà nước.

Các khoản chi gồm:

 • Chi hoạt động của Hiệp hội.
 • Chi lương cán bộ chuyên trách.
 • Chi xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động của các cơ quan chuyên trách, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.
 • Chi đầu tư mở rộng hoạt động ở trong và ngoài nước.
 • Các khoản chi khác.

          Báo cáo tài chính, tài sản phải được công khai tại cuộc họp cuối năm của Ban chấp hành. Ban kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra Thu – Chi tài chính của Hiệp hội và báo cáo tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 28: Khen thưởng

          Hội viên, ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội, Ban thường vụ, các Ban chuyên môn, cán bộ, nhân viên Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào việc xây dựng phát triển của Hiệp hội và sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan Nhà nước khen thưởng.

Điều 29. Kỷ luật

          Hội viên, Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Hiệp hội, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm tổn hại tới uy tín, danh dự của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng sẽ tùy mức độ mà phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xóa tên trong danh sách Hội viên hoặc dề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

          Điều 30: Điều lệ này gồm 07 chương, 30 điều đã được Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2012 - 2017, thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2012 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

          Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải do Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh quyết định và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt./.

 

 

 •  

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2012

ĐẠI HỘI LẦN THỨ HAI

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

NHỎ & VỪA TỈNH BẮC NINH

 

Thông tin ban quản trị website

Bản quyền thuộc về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
Email: info@bacninhsmea.com.vn hoặc doanhnghiepbn@gmail.com
Điện thoại: 0241 3875959
Đề nghị ghi nguồn bacninhsmea.com.vn khi sử dụng lại thông tin hoặc trích dẫn thông tin từ website bacninhsmea.com.vn

Ban chấp hành hiệp hội

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Pages: 0
Visitors: 0
Vis.Today: 0